12

1402
آذر
10

علائم و تشخیص ویروس سلول ملکه سیاه (BQCV)

ویروس سلولی ملکه سیاه (BQCV)  Black Queen Cell Virus یک بیماری ویروسی فراگیر ...

ادامه مطلب

1402
آذر
08

آشنایی با ویروس بال تغییر شکل یافته (DWV)

ویروس بال تغییر شکل داده شده Deformed Wing Virus (DWV) یک بیماری ویرانگر ا...

ادامه مطلب

1402
آذر
07

علائم و تشخیص ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV)

ویروس فلج مزمن زنبور عسل Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) یک بیماری ویروسی ...

ادامه مطلب

1402
آذر
07

علائم و تشخیص ویروس فلج حاد زنبور عسل (ABPV)

ویروس فلج حاد زنبور عسل (ABPV) Acute Bee Paralysis Viru یک تهدید مهم برای  ...

ادامه مطلب

1402
آذر
06

علائم و تشخیص ویروس زنبور کشمیر (KBV)

ویروس زنبور کشمیر Kashmir Bee Virus (KBV)یک پاتوژن بدخیم است که زنبورهای عسل ...

ادامه مطلب

1402
آذر
05

علائم و تشخیص ویروس فلج حاد اسرائیل (IAPV)

 

ادامه مطلب

1402
آبان
28

ملکه زنبور عسل و عفونت های ویروسی

ملکه زنبور عسل مرکز یک کلنی برای تولید تخم و آزادسازی فرمون برای حفظ انسجام ...

ادامه مطلب

1402
مهر
17

کشف داروی ضد ویروس زنبور عسل

زنبورهای عسل هم برای تنوع زیستی و هم برای کشاورزی ارزشمند هستند ، زیرا گرده ‌افشان ...

ادامه مطلب

1402
مهر
13

ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV) چیست

ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV) یک بیماری ویروسی بسیار عفونی است که زنبورهای ...

ادامه مطلب

1402
مهر
10

ویروس ها در زنبورهای عسل

زنبورهای عسل می توانند به ویروس های زیادی آلوده شوند. ویروس ساکبرود اولین ویروس ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید