تشخیص و کنترل بیماری ویروس زنبور عسل کشمیر Kashmir Bee Virus

بیماری ویروسی زنبور کشمیر Kashmir Bee Virus

ویروس زنبور کشمیر Kashmir Bee Virus (KBV)یک پاتوژن بدخیم است که زنبورهای عسل را در سطح جهان تحت تأثیر قرار می دهد و اغلب تا زمانی که توسط عوامل استرس زا مانند کنه های واروآ فعال نشود، بدون علامت باقی می ماند. به دلیل ماهیت اجتماعی زنبورها، اشتراک غذا و تماس نزدیکKBV  به ...

ادامه مطلب