1

1402
آذر
07

علائم و تشخیص ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV)

علائم و تشخیص ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV)

ویروس فلج مزمن زنبور عسل Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV) یک بیماری ویروسی مهم است که زنبورهای عسل را در سطح جهان تحت تاثیر قرار می دهد و باعث فلج می شود و اغلب منجر به فروپاشی کلنی می شود. این ویروس در زنبورهای بالغ شایع است و می تواند در کلنی نیز منتقل شود و علائم آن در ...

ادامه مطلب

1402
مهر
13

ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV) چیست

ویروس فلج مزمن زنبور عسل (CBPV) یک بیماری ویروسی بسیار عفونی است که زنبورهای ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید