1

1402
آذر
08

آشنایی با ویروس بال تغییر شکل یافته (DWV)

آشنایی با ویروس بال تغییر شکل یافته (DWV)

ویروس بال تغییر شکل داده شده Deformed Wing Virus (DWV) یک بیماری ویرانگر است که زنبورهای عسل را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد، که منجر به تغییر شکل بال و سایر مشکلات رشدی می شود که از پرواز زنبورها جلوگیری می کند و در نتیجه توانایی آنها برای گرده افشانی و تولید عسل را مختل می کند. این ویروس عمدتاً توسط کنه واورآ ، یک کنه انگلی که از زنبورها تغذیه می کند و به عنوان ناقل DWV و سایر بیماری ها عمل می کند، پخش می شود. این مقاله بر اهمیت سلامت زنبور عسل به دلیل نقش حیاتی آنها در گرده افشانی و تامین غذای انسان تاکید می کند. در مورد علل DWV از جمله آلودگی کنه واروآ ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
11

ویروس دفرمه کننده بال


ویروس دفرمه کننده بال، (DWV) یک پاتوژن ویروسی زنبورعسل است که معمولا  ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید