1

1398
خرداد
20

زنبورعسل و سموم كشاورزي

نقش زنبور عسل در گرده افشاني درختان و گياهان بر كسي پوشيده نيست و اكثر ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

راه‌های آلودگی زنبور عسل با سموم

زنبورعسل از راه‌های مختلف از جمله راه خوراکی، تماسی و تنفسی با انواع سموم ...

ادامه مطلب

1396
آذر
11

مسمومیت زنبورعسل با حشره‌ کش‌ ها

مسمومیت زنبور عسل با حشره‌ کش‌ ها تبدیل به یک تهدید مهم شده و برخی ...

ادامه مطلب

1396
آذر
09

حفاظت زنبور عسل د‌ر مزارع تحت سمپاشی

تلفات زنبور عسل به علت تغذیه از گیاهان سمپاشی شد‌ه یکی از معضلات  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

معالجه کندوهای آلوده به سموم کشاورزیدرصورتی‌که سمپاشی با سموم خطرناک انجا م گرفته و بقایای سموم بر روی  ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید