1

1396
آبان
28

مقابله وشناخت پرنده زنبور خوار ( سبز قبا )

پرنده زنبور خوار (سبز قبا) یکی از آفت های مهم در صنعت زنبورداری محسوب ...

ادامه مطلب

1396
آبان
28

انواع پرندگان زنبور خوار

پرندگان خانواده مروپیده سه نوع هستند:  ۱ - زنبورخوار کوچک   ۲ -  زنبور ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید