سوسک های تاولی

این سوسک ها از جنس Meloe می باشند بعضی از این گونه ها پارازیت زنبور ...

ادامه مطلب