آفت زنبور قرمز یا زنبور خرمایی

زنبور قرمز از خانواده Vespidae و از جنس  Vespaمی‌‌باشد و رنگ آنها خرمائی ...

ادامه مطلب