بیماری سپتیسمی در زنبور عسل

عامل ایجاد این بیماری در زنبورعسل یک باکتری به نام پسودوموناس اروجینوزا ...

ادامه مطلب