1

1402
آبان
05

رفتار دزدی و غارتگری در زنبورهای عسل

کارگران زنبور عسل می‌توانند عسل سایر کندوها یا شربت شکر را از شربتخوری هایی که برای رساندن ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

غارت کندو و روشهای جلوگیری از آن

طبیعت به زنبور عسل آموخته است که در همه جا در جستجوی غذا باشد و  ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

رفتار غارتگری در زنبور عسل

غارت یا Robbing در رفتار های زنبور عسل, کوششی است که می تواند نوع ...

ادامه مطلب

1396
آبان
29

کنترل غارتگری در زنبور عسلدر زمان کاهش جریان شهد در مناطق جفت گیری، کنترل غارتگری از نکات دیگر ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید