1402
آبان
29

نقش زنبوردار در جلوگیری از گرسنگی کلنی ها

زنبورها به طور قابل توجهی انعطاف پذیر هستند. از گرم تا سرد و در طول فصول، زنبورها ...

ادامه مطلب

1402
آبان
05

نقش گرده گل و فواید آن برای زنبورهای عسل

نیازهای غذایی زنبور عسل مشابه نیازهای غذایی انسان است. یعنی به پروتئین ها (اسیدهای آمینه) ...

ادامه مطلب

1402
مهر
11

نقش شکر و شربت در تغذیه زنبورهای عسل

در حالی که زنبورهای عسل به هنر تولید و نگهداری عسل برای بقای خود تسلط دارند ...

ادامه مطلب

1402
مهر
11

تغذیه زنبورهای عسل برای جلوگیری از گرسنگی

زمانی که شهد کم باشد یا در دسترس نباشد، زنبورها از ذخیره عسل کندو استفاده می کنند ...

ادامه مطلب

1402
مهر
02

مقاله تخصصی تغذیه زنبور عسل | قسمت دوم

در مطالعه دیگری "اشمیت" و همکاران به این نتیجه رسیدند که گرده هایی که زنبورهای چراگر  ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
30

انتخاب قندها برای تغذیه زنبور عسل

قیمت یک عامل اصلی در تغذیه در کشاورزی است. اما شیرینی ارزان قیمت به سرعت ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

ارتباط بین تغذیه و عوامل بیماریزا بر سلامتی زنبور عسل | قسمت دوم

بـه طـور خلاصـه ، مطالعـات نسـبتاً کمـی در خصـوص پیامدهـای فیزیولوژیکـی عفونـت پاتوژنـی ...

 

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

ارتباط بین تغذیه و عوامل بیماریزا بر سلامتی زنبور عسل | قسمت اول

کاهـش سـلامت زنبـور عسـل تحـت تاثیـر برهـم کنـش هـای متعـدد میـان عوامـل مختلـف تنـش ...

ادامه مطلب

1402
مرداد
06

اثرات اسیدآمینه های ال متیونین و ال لیزین بر میزان رشد جمعیت کلنی

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغذیه اسیدآمینه‌های ال متیونین و ال لیزین روی رشد ...

ادامه مطلب

1400
شهریور
03

نکات مقدماتی در مورد تغذیه زنبورعسل

اگر اطلاعات شما در زمینه تغذیه زنبور عسل ناقص است، بهتر است با افراد حرفه ای در ...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید