1

1397
تیر
08

زنبورهای ضداجتماعی با بیماران اوتیسمی تشابه ژنتیکی دارند

بیشتر زنبورهای عسل مثل آن‌هایی که به ملکه تمایل دارند و از زاده‌های آن ...

ادامه مطلب

1397
تیر
08

پیوند ژنتیکی زنبورهای عسل با انسان‌های مبتلا به اوتیسم

پیوند ژنتیکی زنبورهای عسل با انسان‌ها موضوع پژوهش تازه‌ای است که توسط ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید