1

1397
مرداد
08

پرورش و نگهداري زنبورهاي نر

پرورش و نگهداري زنبورهاي نر سالم و به تعداد كافي براي جفت گيري موفقيت ...

ادامه مطلب

1397
خرداد
09

عوامل موثر بر كيفيت اسپرم زنبورهاي نر

همانطور که می دانید ملکه زنبورعسل برای جفت گیری با زنبورهای نر تجمع ...

ادامه مطلب

1397
فروردین
27

پرورش زنبور نر برای تولید ملکه

برنامه ريزي در پرورش زنبور نر خيلي حساس تر از پرورش ملكه ميباشد ، علت ...

ادامه مطلب

1396
دی
11

پرورش زنبورهای نر به منظور تولید اسپرم

پرورش زنبورهای نر با پتانسیل باروری بالا به منظور تولید اسپرم برای تکنیک ...

ادامه مطلب

1396
آذر
28

تأمین تعداد زنبور نر مورد نیاز پرورش ملکه

تأمین تعداد نر مورد نیاز از اقدامات اساسی در عملیات پرورش ملکه است که از ...

ادامه مطلب

1396
آذر
13

نکات مهم به منظور احداث کندوی پدری

کندوی پدری به کندوهایی اطلاق می شود که به منظور تولید زنبور نر احداث  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

جفتگیری زنبور نر با ملکه باکره

بر اساس گزارش های محققان ملکه باکره در پرواز جفتگیری با هفت الی هفده ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

پرورش زنبورهای نر به منظور تولید اسپرمدر اختیار داشتن زنبورهای نری که دوره دگردیسی و رشد خوبی را گذرانیده و ...

ادامه مطلب

1396
آبان
23

سازماندهی کلنی پدری و پرورش زنبورهای نر

با توجه به اینکه به طور طبیعی شروع عملیات ساخت سلول نر علامتی برای ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید