12

1398
آبان
13

فاكتورهاي موثر بر سلامت توليدمثل زنبورهاي نر

فاكتورهاي موثر بر سلامت توليدمثل زنبورهاي نر از مقاله اي جديد انتخاب شده كه ...

ادامه مطلب

1398
تیر
08

حضور زنبورهای نر در کندو

هرگاه در کندویی مقدار لاروهای سر بسته زنبور نر بیش از حد لازم بود و در ...

ادامه مطلب

1397
مرداد
26

زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند

تبعات منفی استفاده از حشره کش ها ؛ زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند ...

ادامه مطلب

1396
دی
11

پرورش زنبورهای نر به منظور تولید اسپرمدر اختیار داشتن زنبورهای نری که دوره دگردیسی و رشد خوبی را گذرانیده و ...

ادامه مطلب

1396
دی
11

نکات مهم به منظور احداث کندوی پدری

کندوی پدری به کندوهایی اطلاق می شود که به منظور تولید زنبور نر احداث  ...

ادامه مطلب

1396
دی
08

سازماندهی کلنی پدری و پرورش زنبورهای نر

با توجه به اینکه به طور طبیعی شروع عملیات ساخت سلول نر علامتی برای ...

ادامه مطلب

1396
دی
08

مدیریت منطقه جفتگیری برای تأمین زنبور نر

در زنبورستان‌هایی که با هدف اصلاح نژاد فعالیت دارند باید منطقه جفتگیری در ...

ادامه مطلب

1396
دی
08

نرهای دیپلوئید ( هموزیگوتی آلل‌های جنسی )یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن عدم یکنواختی منطقه پرورش نوزادان، بوجود ...

ادامه مطلب

1396
دی
08

درمان کندوهای نر زا

وقتی کندویی ملکه خود را به هر دلیلی از دست بدهد ( کندو یتیم شود ) وبه مدت ...

ادامه مطلب

1396
دی
08

تأمین تعداد زنبور نر مورد نیاز پرورش ملکه

تأمین تعداد نر مورد نیاز از اقدامات اساسی در عملیات پرورش ملکه است که از ...

ادامه مطلب
12

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید