1

1402
آبان
28

ملکه زنبور عسل و عفونت های ویروسی

ملکه زنبور عسل مرکز یک کلنی برای تولید تخم و آزادسازی فرمون برای حفظ انسجام ...

ادامه مطلب

1397
تیر
14

بیماری ویروسی سیاه شدن سلول ملکه BQCV

حداقل ۱۸ تیپ و گونه ویروس به عنوان عوامل بیماریزا در زنبورهای بالغ و ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

نرهای دیپلوئید ( هموزیگوتی آلل‌های جنسی )یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن عدم یکنواختی منطقه پرورش نوزادان، بوجود ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

شپشک زنبور عسل

تعداد زیادی از حشرات به کلنی های زنبورعسل خسارت می زنند، ولی بعضی از ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

ملکه های نوزاد سرما خورده

گاهی در کلنی‌های زنبور عسل به دلیل کاهش جمعیت زنبورهای کارگر و سرمای ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

ناهنجاری‌ های ملکه زنبور عسلگاهی زنبورها از لحاظ شکل ظاهری یا ساختمان درونی از حالت طبیعی خارج ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

سیاه شدن سلول ملکه

سیاه شدن سلول ملکه یا شاخون یک بیماری ویروسی است که همراه با دو بیماری ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

غش کردن ملکه زنبور عسل

غش کردن ملکه به ندرت اتفاق می‌افتد، ولی زنبوردارانی که به پرورش ملکه  ...

ادامه مطلب

1396
آبان
24

عدم یکنواختی سطح پرورش نوزادان

یکنواختی و یکدستی سطح پرورش نوزادان به طوری که سلول‌های خالی کمتر ...

ادامه مطلب
1

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید