1402
شهریور
24

مقاله تخصصی ارزیابی کیفیت اسپرم در زنبورهای نر | قسمت دوم

مطالعه غلظت اسپرم همچنین ممکن است برای ارزیابی کیفیت تولیدمثلی ملکه، از طریق...

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

مقاله تخصصی ارزیابی کیفیت اسپرم در زنبورهای نر | قسمت اول

کیفیت اسپرم نر زنبور عسل در زمینه های مختلف، از بهره وری کلنی گرفته تا آسیب شناسی ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

عوامل مؤثر بر توانایی تولید مثل زنبورهای نر | قسمت دوم

در شـرایط آزمایشـگاهی زنبورهـای نـری کـه در مرحلـه زاد و ولـد در دمـای نسـبتا پاییـن نگهـداری ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

عوامل مؤثر بر توانایی تولید مثل زنبورهای نر | قسمت اول

زنبورهای عسل گرده افشان های بسیار مهمی هستند ونقش حیاتی در اکوسیستم های کشاورزی ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
24

معرفی جایگاه CSD و نقش آن در تعیین جنسیت زنبور عسل | قسمت دوم

هموزیگوسـیتی آلل های جنسـی بر میزان جمعیـت و عملکرد کلنـی تاثیـر دارد. وجـود رابطـه منفـی ...

ادامه مطلب

1402
شهریور
23

معرفی جایگاه CSD و نقش آن در تعیین جنسیت در زنبور عسل | قسمت اول

 راسته زنبورها مهمترین گرده افشانهای طبیعت هستند و از بین آنها ، زنبورعسل به دلیل ...

ادامه مطلب

1401
خرداد
17

بررسی راهکارهای مختلف برای مقابله با مشکل نرزایی کلنی

یکی از مشکلات زنبورداری نرزا شدن کلنی هاست که تقریبا همه زنبورداران این مشکل را تجربه ...

ادامه مطلب

1398
آبان
13

فاكتورهاي موثر بر سلامت توليدمثل زنبورهاي نر

فاكتورهاي موثر بر سلامت توليدمثل زنبورهاي نر از مقاله اي جديد انتخاب شده كه طي ماه...

ادامه مطلب

1398
تیر
08

حضور زنبورهای نر در کندو

هرگاه در کندویی مقدار لاروهای سر بسته زنبور نر بیش از حد لازم بود و در زنبورستان هم ...

ادامه مطلب

1397
مرداد
26

زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند

زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند ، مطالعات اخیر در حوزه حشره شناسی نشان می دهد...

ادامه مطلب

طرح رنگ قالب

انتخاب کنید