سندرم انگلي جرب در كلني هاي زنبور عسل

 

سندرم انگلي جرب در كلني هاي زنبور عسل يا Bee parasitic mite syndrome براي اولين بار در آزمايشگاه زنبور عسل beltsville شناسايي و نامگذاري شده است و توضيح داده شده كه چرا كلني هاي آلوده با مايت واروا و مايت تراشه اي پيشرفت نمي كنند.
اين سندرم اولين بار توسط زنبورداران اروپايي ، در كلني هايي كه توسط مايت واروا تحت استرس بودند، گزارش شده است. كلني هايي كه ظاهرا سلامت بودند ولي بطور ناگهاني با كاهش جدي در جمعيت زنبورهاي بالغ مواجه مي شوند و در نهايت باعث از بين رفتن كامل كلني شده است.در كلني هاي مبتلا اغلب ذخيره غذايي كافي وجود داشته ، ولي الگوي پراكنش نوزادان به صورت لكه اي و نامنظم بوده و نوزادان سلامت نيستند.
اين سندرم به صورت گسترده مشاهده مي شود ولي اغلب هنوز جز بيماريهاي ناشناخته مي باشد. سندرم انگلي جرب اغلب با بيماريهايي مانند لوك امريكايي، لوك اروپايي و لارو گچي ، مغشوش مي شود، زيرا همه ي اين بيماريها بطور مستقيم لاروها را دركلني مورد هدف قرار مي دهند.
هنوز موارد زيادي در خصوص اين سندرم ناشناخته است مانند عامل ايجاد بيماري، ولي تحقيقات در خصوص درك بهتر اين سندرم در حال انجام است.

شان آلوده به سندرم انگلی جرب با لاروهای آلوده که تغییر رنگ هم داده شده است

سبب شناسي سندرم انگلي جرب :
 عامل ايجاد كننده سندرم به درستي مشخص نگرديده است. اگرچه شيوع اين سندرم بطور زياد با حضور مايت واروا در كلني ارتباط دارد.

علائم اين سندرم شامل :
كاهش سريع جمعيت زنبورهاي بالغ در كلني، عدم وجود تخم و لاروهاي رشد يافته در كلني، حضور كنه بر روي زنبورها و قاب هاي داخل كلني است. البته لاروها بعد از سرپوشيده شدن نيز درگير شده و علائمي مانند فرورفتگي سر سلول، سوراخ شدن سر حجره ها را نشان مي دهند.زنبورهاي بالغ در حال خزيدن در نزديكي دريچه پرواز مشاهده شده و بطور معمول زنبورهاي بالغ الوده به ويروس تغيير شكل بال هستند. سندرم انگلي جرب بطور مستقيم نوزادان داخل در هر سني را تحت تاثير قرار مي دهد و تفاوت اين سندرم با بيماريهايي همچون لوك مي باشد.

در این سندرم الگوی پراکنش نوزادان نامنظم و به صورت لکه ای دیده می شود. لاروها در داخل حجره ها خود را جمع کرده و در قسمت پایینی حجره جمع می شوند( حالتی شبیه به اینکه لاروها ذوب شده اند). لاروهای نارس و سرباز در شان ها مشاهده می شوند. همچنین لاروهای آلوده تغییر رنگ میدهند.

در حال حاضر تنها روش شناخته شده برای کمک به کنترل سندورم انگلی جرب، کاهش تعداد مایت واروا در کلنی های بیمار است.کلنی هایی که برای مایت واروا درمان نشده باشند، نهایتا با فقدان جمعیت مواجه شده و فروپاشی می شوند.