معیارهای بهگزینی در زنبورستان

برای بهگزینی در ابتدا باید بهترین ملکه هایی را که می خواهید از آن ها ملکه های جدید پرورش بدهید را انتخاب کنید.گزینش ملکه ها برای بهگزینی باید بر اساس معیارها و صفات خاصی باشد که در ادامه بحث به آن ها اشاره می کنیم.

》تولید نوزاد :
در این صفت الگوی پراکنش نوزادان و فشردگی نوزادان در قاب ها باید مدنظر قرار گیرد. زیرا متفرق بودن نوزادان در قاب ها می تواند نشان دهنده ی برداشت لاروها به سبب جفت گیری نامناسب یا بیماری و اختلالات ژنتیکی است.

》مقاومت به بیماریها :
برای بررسی این صفت می توان رفتار بهداشتی را نیز اندازه گیری کرد. به منظور اندازه گیری رفتار بهداشتی تعداد سلول های حاوی لاروهای مرده که در مدت ٢٤ ساعت توسط زنبورهای کلنی سرپوش برداری و از سلول ها خارج می شوند، محاسبه می گردد. مقاومت در برابر بیماریها و آفات مانند کنه وآروا، کنه تراشه ای، پروانه موم خوار، بیماریهای قارچی، ویروسی و باکتریایی نیز مدنظر قرار می گیرد.

》میزان کل جمعیت :
این صفت از مقایسه جمعیت کلنی با دیگر کلنی ها بدست می آید.

》تولیدبره موم :
میزان جمع آوری بره موم یکی دیگر از صفات مد نظر در بهگزینی ملکه ها است. بررسی گردد که جمعیت بره موم زیادی جمع آوری می کند یا مقدار آن کم است.

》رفتار و خلق و خوی :
رفتار زنبور از نظر آرام بودن و یا تهاجمی بودن باید بررسی گردد.

》آرامش روی قاب :
بررسی گردد در هنگام بازدید وقتی در حال کار با قاب ها و بازدید آنها هستید آیا زنبورها آرام هستند یا پرواز می کنند.

》ذخیره و جمع آوری گرده :
بررسی نحوه ذخیره گرده در قاب ها، آیا گرده به شکل کمانی اطراف منطقه پرورش نوزاد روی قاب هست یا گرده ها متفرق هستند.
نکته دیگر میزان گرده  جمع آوری و ذخیره شده در قاب ها بویژه در پاییز باید مورد توجه باشد.

》میزان عسل تولیدی یا جمع آوری شده :
 در بررسی این صفت تعداد زنبورهای چرا کننده در طول جریان شهد و توانایی طبق رفتن زنبور و میزان عسل تولیدی باید مد نظر باشد.

》موم بافی و تولید موم :
به سرعت بافتن پایه های مومی، تعداد پایه های مومی بافته شده و درپوش گذاری سلول های عسل توجه کنید.

》تمایل به بچه دهی :
بررسی گردد آیا جمعیت بچه می دهد و اگر پاسخ مثبت است چه تعداد بچه خارج می شود.

》تمایل به غارت گری :
تعداد زمان هایی که کندو غارت می گردد و یا برعکس در دیگر کندوها مشاهده می شود، آیا جمعیت به راحتی غارت می شود یا در برابر غارت دفاع می کند.

》قدرت زمستان گذرانی و رشد بهار :
بررسی کنید تعداد قاب زنبور قبل از زمستان گذرانی و بعد از زمستان گذرانی را. مقدار غذای مصرفی در زمستان گذرانی. وضعیت کندو از نظر آفات و بیماریها در زمستان گذرانی.

》زمان پرواز :
زنبورها صبح چه زمانی به چرا می روند و همچنین در چه دمایی به بیرون پرواز می کنند.

》رنگ زنبورها :
آیا شما زنبورهای سیاه می خواهید یا روشن، رنگ یکدست زنبورهای کارگر و نرها، اگر نتاج همه یکرنگ باشند نشان دهنده ی خلوص جفت گیری است.

نکته پایانی در انتخاب صفات و معیارها برای بهگزینی:
بیاد داشته باشید که این آمارها باید برای هر ملکه که به عنوان مادر انتخاب کرده اید مثبت باشد.
چونکه نتاج کارگر ملکه ی جدید شما، اختصاصات ژنتیکی را از هر دو ملکه مادری و ملکه مادری نرها به ارث می برند.